Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Ngăn chặn auto bot spam comment trên Joomla, WordPress

 

Chống Spam hoặc sử dụng script tự động tiến hành auto-posting comment làm tràn dung lượng host & tài nguyên do query SQL liên tục trên Open CMS Joomla hoặc WordPress.

 

Cách #01: Disable Plugin – tắt chức năng Comment cho tất cả các bài viết trên hệ thống (article / blog / single post).

 

Đối với Joomla (v.3.3.6): vào ExtensionsPlugin Manager → (tìm plugin Content – Ccomment) → Disable.

Đối với WordPress v.4.0: cài đặt plugin Disable Comments (tại https://wordpress.org/plugins/disable-comments/) → Activate plugin → Settings → chọn Everywhere.

 

Cách #02:

Đối với Joomla: Enable Captcha – bật chức năng kiểm chứng CAPTCHA trên chức năng comment để tránh người dùng sử dụng các script tự động – tiến hành post một số lượng lớn comments với những nội dung như nhau lên hệ thống. Vào ComponentsCCommentSettingSecurity (tab)(tại Anti-Spam) → enable CAPTCHA.

 

Đối với WordPress v.4.0: Cài đặt chức năng (plugin) tạo và buộc người dung phải chứng thực CAPTCHA trước khi post một comment lên hệ thống – điển hình như cài đặt SI CAPTCHA Anti-SPAM hỗ trợ trên WordPress tại (https://wordpress.org/plugins/si-captcha-for-wordpress/). Cài đặt Plugin này lên WordPress → Activate plugin SI CAPTCHA đã cài → Settings → Tích vào “Enable CAPTCHA on the comment form”.