Thiết lập nội dung mail mới trên nội dung thư cũ trên webmail RoundCube

  • Tuesday 06/07/2021

Khi sử dụng webmail soạn thảo mail, một số trường hợp chúng ta sẽ gặp phần soạn thảo nội dung mới nằm bên dưới phần nội dung cũ.

 

nội dung mới mặc định bên dưới thư cũ

Đây không phải là lỗi mà do tùy chỉnh trên tài khoản mail.

Để khắc phục chúng ta có thể vào phần cài đặt và tùy chỉnh sau:

Thiết lặp cài đặt –>> Chọn mục đầu tiên Sở thích –>> Chọn tiếp phần Đang viết thư –> Tại mục Khi trả lời –>> Chọn vào “Viết nội dung thư mới bên trên nội dung cũ” và Lưu lại để thay đổi cấu hình.