Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Khắc phục sự cố Outlook báo lỗi 503 Valid RCPT command must precede DATA

Khi Quý khách sử dụng Outlook để gửi mail đi và nhận lại được mail hệ thống trả về và thông báo như sau :

503 Valid RCPT command must precede DATA.

– Nguyên nhân Quý Khách nhận được thông báo lỗi như trên là do Quý Khách chưa cấu hình xác thực user gửi đi SMTP trên Outlook. Trường hợp này Quý Khách có thể thao tác :

1. Quý Khách truy cập vào mục Chỉnh sửa tài khoản ( accounts settings ) trên phần mềm Outlook và chọn vào mục More Settings :

2. Trong bảng Outgoing Server, Quý Khách đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication. Đánh dấu chọn Use same settings as my incoming mail server và nhấn nút OK.

3. Quý Khách có thể nhấn nút Test Account Settings để xem kết quả cài đặt và chọn nút Next và nhấn tiếp Finish. Sau đó Quý Khách có thể bắt đầu sử dụng E-mail.

Rate this post
Exit mobile version