Park domain on Kloxo

  • Saturday 28/09/2013

Để add park domain trong kloxo bạn cần đăng nhập vào kloxo => domain admin=>  add park/redirect domain => điền thông tin domain => hoàn tất

Bước 1 :

Bước 2 :

 

Chúc thành công