Phân biệt và sử dụng tính năng Hóa đơn chiết khấu và Hóa đơn giảm trừ trong hóa đơn điện tử

  • Tuesday 19/05/2020

Cả 2 tính năng đều hỗ trợ cho phía người bán hàng thực hiện việc giảm chiết khấu % của giá bán sản phẩm hoặc giảm trừ trực tiếp giá vào sản phẩm của người mua.

Hóa đơn chiết khấu:

Ví dụ:

– Sản phẩm A: có số lượng 10 bộ, đơn giá tính 100.000 đ thì tổng tiền là 1000.000 đ

Nếu chiết khấu 10%: thì tổng cộng sẽ bằng: 100.000 x 10 – 10 % = 1000.000 – 100.000 = 900.000 đ

– Sản phẩm B: có số lượng 5 bộ ,đơn giá tính 500.000 thì tổng tiền là : 2,500.000 đ

Nếu chiết khẩu 5% thì tổng cộng sẽ bằng: 500.000 x 5 – 5% =2,500.000-125.000 = 2,375.000 đ

– Tổng tiền: 3,275.000 đ

– Thuế10% : 327.500

– Tổng thanh toán: 3,602.500 đ

Hình minh họa:

Cách thực hiện:

B1> Đăng nhập vào giao diện admin > chọn quản lý hóa đơn > thêm hóa đơn và điền thông tin của khách hàng

B2> Lập danh sách sản phẩm > chọn hóa đơn chiết khấu và nạp thông số của sản phẩm để hệ thống tính chiết khấu.

 

Hóa đơn giảm trừ:

Ví dụ:

– Sản phẩm A: có số lượng 10 bộ, đơn giá tính 100.000 đ thì tổng tiền là 1000.000 đ

Tổng cộng sẽ bằng: 100.000 x 10 = 1000.000 đ

– Sản phẩm B: có số lượng 5 bộ ,đơn giá tính 500.000 thì tổng tiền là : 2,500.000 đ

Tổng cộng sẽ bằng: 500.000 x 5 = 2,500.000 đ

– Tuy nhiên sản phẩm B được giảm trừ 2 bộ (do người bán giảm trừ )

Tổng cộng sẽ bằng: 500.000 x2 = 1000.000 đ

– Tổng tiền khi chưa giảm trừ: 1000. 000 đ (sản phẩm A) + 2,500.000 đ (sản phẩm B) + 1000.000 đ (sản phẩm B giảm trừ) = 4,500.000 đ

– Tổng tiền dịch vụ sau khi giảm trừ: 1000. 000 đ (sản phẩm A) + 2,500.000 đ (sản phẩm B) – 1000.000 đ (sản phẩm B giảm trừ) = 2,500.000 đ

– Thuế 10%: 250.000 đ

– Tổng tiền thanh toán: 2,750 .000 đ

Hình minh họa:

Cách thực hiện:

B1> Đăng nhập vào giao diện admin > chọn quản lý hóa đơn > thêm hóa đơn và điền thông tin của khách hàng

B2> Lập danh sách sản phẩm > chọn hóa đơn giảm trừ và nạp thông số của sản phẩm để hệ thống tính giảm trừ.