Phần mềm FTP và hướng dẫn sử dụng

  • Monday 28/05/2012

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOTAL COMMANDER:

dowload tại đây

Video hướng dẫn FTP


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILEZILLA:

Download filezilla client tại https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1

Hướng dẫn sử dụng https://kb.pavietnam.vn/su-dung-filezilla-de-upload-website.html