Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Phân quyền upload cho thư muc trên Internet Information Services (IIS) Manager 6 (Windows 2003)

Website có chức năng upload hình ảnh, file lên server. Để upload được thì cần phải set quyền ghi (write) cho thư mục chứa file được upload lên.

Cách set quyền như sau :

B1: Vào Internet Information Services (IIS) Manager kiểm tra site đang chạy với application pool có identity là user nào

– Kiểm tra site đang chạy Application pool nào : Vào IIS Manager -> vào mục sites -> chọn website -> Click phải chọn properties -> qua thẻ Home Directory xem mục Application pool

– Kiểm tra Application pool đang chạy với quyền user nào : Vào IIS Manager -> vào mục Application pool tìm tên của pool -> Click phải chọn propeties -> qua thẻ Identity xem tên user

B2 : Set quyền cho thư mục cần upload.

– Vào IIS Manager -> vào mục sites -> chọn website -> Click phải vào thư mục cần set quyền -> Chọn “Permission”

– Check quyền “Modify” cho user Identity của pool xác định được ở bước trên và quyền “Modify” cho user IUSR_xxx nếu có.

Rate this post
Exit mobile version