Phân quyền upload cho thư muc trên Internet Information Services (IIS) Manager 7 (Windows 2008 trở lên)

  • Tuesday 28/02/2017

Website có chức năng upload hình ảnh, file lên server. Để upload được thì cần phải set quyền ghi (write) cho thư mục chứa file được upload lên.

Cách set quyền như sau :

B1: Vào Internet Information Services (IIS) Manager kiểm tra site đang chạy với application pool có identity là user nào

– Kiểm tra site đang chạy Application pool nào : Vào IIS Manager -> vào mục sites -> chọn website -> Click mục “Basic Settings”

– Kiểm tra Application pool đang chạy với quyền user nào : Vào IIS Manager -> vào mục Application pool tìm tên của pool và xem user tại cột Identity

 

B2 : Set quyền cho thư mục cần upload.

– Vào IIS Manager -> vào mục sites -> chọn website -> Click phải vào thư mục cần set quyền -> Chọn “Edit Permission”

– Vào thẻ Security-> Click Edit và check quyền “Modify” cho user Identity của pool xác định được ở bước trên và quyền “Modify” cho user IUSR_xxx nếu có.

Rate this post