PHP 8.0 có gì mới ?

 • Tuesday 09/02/2021

PHP 8.0 có gì mới ?

PHP 8.0 là một bản cập nhật lớn của ngôn ngữ PHP. Nó chứa nhiều tính năng và tối ưu hóa mới bao gồm JIT, named arguments, union types, attributes, constructor property promotion, match expression, nullsafe operator và các cải tiến trong kiểu hệ thống, xử lý lỗi và tính nhất quán.

JIT (Just in Time)

JIT được cải tiến hơn và trong PHP 8 giới thiệu hai công cụ biên dịch JIT.
Và Tracing JIT, hứa hẹn nhất vì cho thấy hiệu suất tốt hơn khoảng 3 lần trên các điểm chuẩn tổng hợp và cải thiện 1,5–2 lần trên một số ứng dụng chạy dài cụ thể. Hiệu suất ứng dụng ngang bằng hoặc tốt hơn với PHP 7.4.

Đặt tên cho đối số (Named arguments)

 • Chỉ xác định các thông số bắt buộc, bỏ qua các thông số tùy chọn.
 • Các lập luận không phụ thuộc vào trật tự và tự ghi lại.
/*** PHP 7 ***/
htmlspecialchars($string, ENT_COMPAT | ENT_HTML401, 'UTF-8', false);

/*** PHP 8 ***/
htmlspecialchars($string, double_encode: false); 

Thuộc tính (Attributes)

Thay vì chú thích PHPDoc, giờ đây bạn có thể sử dụng siêu dữ liệu có cấu trúc với cú pháp gốc của PHP.

/*** PHP 7 ***/
class PostsController
{
  /**
   * @Route("/api/posts/{id}", methods={"GET"})
   */
  public function get($id) { /* ... */ }
}

/*** PHP 8 ***/
class PostsController
{
  #[Route("/api/posts/{id}", methods: ["GET"])]
  public function get($id) { /* ... */ }
} 

Constructor 

 

Tiết kiệm viết mã hơn để xác định và khởi tạo thuộc tính.

/*** PHP 7 ***/
class Point {
 public float $x;
 public float $y;
 public float $z;

 public function __construct(
  float $x = 0.0,
  float $y = 0.0,
  float $z = 0.0,
 ) {
  $this->x = $x;
  $this->y = $y;
  $this->z = $z;
 }
}

/*** PHP 8 ***/
class Point {
 public function __construct(
  public float $x = 0.0,
  public float $y = 0.0,
  public float $z = 0.0,
 ) {}
}

Union types

Thay vì các chú thích PHPDoc cho sự kết hợp của các kiểu, bạn có thể sử dụng các khai báo kiểu liên minh gốc được xác thực trong thời gian chạy.

/*** PHP 7 ***/
class Number {
 /** @var int|float */
 private $number;

 /**
  * @param float|int $number
  */
 public function __construct($number) {
  $this->number = $number;
 }
}

new Number('NaN'); // Ok

/*** PHP 8 ***/
class Number {
 public function __construct(
  private int|float $number
 ) {}
}

new Number('NaN'); // TypeError

Match expression

Match là biểu thức mới tương tự như switch và có các tính năng sau:

 • Match là một biểu thức, có nghĩa là kết quả của nó có thể được lưu trữ trong một biến hoặc được trả về.
 • Các nhánh so sánh chỉ hỗ trợ các biểu thức một dòng và không cần break; để kết thúc lệnh.
 • Match không so sánh chặt chẽ.
/*** PHP 7 ***/
switch (8.0) {
 case '8.0':
  $result = "Oh no!";
  break;
 case 8.0:
  $result = "This is what I expected";
  break;
}
echo $result;
//> Oh no!


/*** PHP 8 ***/
echo match (8.0) {
 '8.0' => "Oh no!",
 8.0 => "This is what I expected",
};
//> This is what I expected

Toán tử Nullsafe (Nullsafe operator)

Thay vì điều kiện kiểm tra null, bây giờ bạn có thể sử dụng một chuỗi các cuộc gọi với toán tử nullsafe mới.

Khi đánh giá một phần tử trong chuỗi fails, quá trình thực thi của toàn bộ chuỗi sẽ bị hủy bỏ và toàn bộ chuỗi được gán là null.

/*** PHP 7 ***/
$country = null;

if ($session !== null) {
 $user = $session->user;

 if ($user !== null) {
  $address = $user->getAddress();
 
  if ($address !== null) {
   $country = $address->country;
  }
 }
}

/*** PHP 8 ***/
$country = $session?->user?->getAddress()?->country;

Consistent type errors for internal functions

Hầu hết các chức năng nội bộ hiện ném Error exception nếu việc xác thực các tham số không thành công.

/*** PHP 7 ***/
strlen([]); // Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given

array_chunk([], -1); // Warning: array_chunk(): Size parameter expected to be greater than 0

/*** PHP 8 ***/
strlen([]); // TypeError: strlen(): Argument #1 ($str) must be of type string, array given

array_chunk([], -1); // ValueError: array_chunk(): Argument #2 ($length) must be greater than 0

Tham khảo:

Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng PHP 8, qúy khách có thể tham khảo cách dịch vụ hosting tại P.A Việt Nam

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 
4.5/5 - (194 bình chọn)