Lỗi warning: cannot get RSA certificate from file “../dovecot.pem” Postfix

  • Friday 07/04/2023

Postfix warning: cannot get RSA certificate from file “../dovecot.pem”

postfix

Case study:

  • Máy chủ sử dụng Cyberpanel với webmail snappymail trên CentOS 7
  • Tình trạng: đăng nhập vào webmail thực hiện gửi mail thì báo lỗi “Can’t sent email”

Log lỗi:

journalctl -f | grep postfix

Apr 07 13:59:53 postfix<sp/submission/smtpd[178329]: warning: cannot get RSA certificate from file “/etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem”: disabling TLS support

Apr 07 13:59:53  postfix/submission/smtpd[178329]: warning: TLS library problem: error:0200100D:system library:fopen:Permission denied:crypto/bio/bss_file.c:288:fopen(‘/etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem’,’r’):

Apr 07 13:59:53  postfix/submission/smtpd[178329]: warning: TLS library problem: error:20074002:BIO routines:file_ctrl:system lib:crypto/bio/bss_file.c:290:

Apr 07 13:59:53  postfix/submission/smtpd[178329]: warning: TLS library problem: error:140DC002:SSL routines:use_certificate_chain_file:system lib:ssl/ssl_rsa.c:596:

Apr 07 13:59:53 postfix/submission/smtpd[178329]: connect from localhost[::1]

Apr 07 13:59:53  postfix/cleanup[178333]: B4AAA10C15D0: message-id=<20230407065953.B4AAA10C15D0@***.vn>

Apr 07 13:59:53  postfix/submission/smtpd[178329]: disconnect from localhost[::1] ehlo=1 starttls=0/1 quit=1 commands=2/3

Apr 07 13:59:53  postfix/qmgr[37380]: B4AAA10C15D0: from=<double-bounce@***.vn>, size=801, nrcpt=1 (queue active)

Kiểm tra thêm audit log

grep “denied” /var/log/audit/audit.log

type=AVC msg=audit(1680855352.418:1839064): avc:  denied  { read } for  pid=188580 comm=”smtpd” name=”dovecot.pem” dev=”sda2″ ino=10487049 scontext=system_u:system_r:postfix_smtpd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:dovecot_cert_t:s0 tclass=lnk_file permissive=1

Nguyên nhân: Liên quan đến quyền đọc file /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem, kiểm tra SELinux bằng lệnh bên dưới

sestatus

Kết quả thấy SELinux đang enable, vậy có thể do SElinux giới hạn quyền đọc file, disable tạm SELinux bằng lệnh:

sudo setenforce 0

Thử lại gửi mail thì OK

Để disable SELinux luôn thì thực hiện mở file /etc/selinux/config và cấu hình SELINUX=disabled sau đó reboot server

Chúc các bạn thành công.

========================================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/ 

Tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn khác tại https://kb.pavietnam.vn/

5/5 - (1 bình chọn)