Publish (Xuất bản) Website từ Visual Studio lên Hosting Window

  • Monday 17/08/2020

Publish theo FTP từ Visual Studio.

Đây là phương thức đơn giản và dễ sử dụng nhất.

Publish website thông qua method FTP Bạn cần khai báo thông tin như sau :

Publish Method : FTP
Server : tendomaincuaban.com  (hoặc IP máy chủ FTP)
Site Path : /httpdocs  (tức là đường dẫn thư mục chứa source code trên host) , Nếu source của Bạn lưu ở thư mục khác thì khai báo tên thư mục chứa source tại đây.
User Name : tài khoản FTP
Passsord : mật khẩu của user FTP