Publish (Xuất bản) Website từ Visual Studio lên Hosting Window

  • Monday 17/08/2020

Publish theo FTP từ Visual Studio.

Đây là phương thức đơn giản và dễ sử dụng nhất.

Publish website thông qua method FTP Bạn cần khai báo thông tin như sau :

Publish Method : FTP
Server : tendomaincuaban.com  (hoặc IP máy chủ FTP)
Site Path : /httpdocs  (tức là đường dẫn thư mục chứa source code trên host) , Nếu source của Bạn lưu ở thư mục khác thì khai báo tên thư mục chứa source tại đây.
User Name : tài khoản FTP
Passsord : mật khẩu của user FTP

 

Publish theo Web Deploy từ Visual Studio.

Đê sử dụng được phương thức web deploy trên host. Trước tiên Bạn cần bật Web Deploy publishing trong cài đặt hosting, thuộc tính này mặc định không được bật

Lưu ý : sử dụng phương thức này yêu cầu tên miền phải được cấu hình trỏ IP về máy chủ host. Nếu tên miền của Bạn chưa thể trỏ IP về máy chủ host Bạn nên tham khảo sử dụng phương thức FTP ở trên

Đăng nhập vào quản lý host Plesk Panel > vào mục Hosting Settings

Check chọn mục “Web Deploy publishing” sau đó nhấn OK

Tiếp theo Bạn cần tải về (download) file cấu hình Web Deploy publish về máy tính local. Chọn mục Web Deploy Publishing Settings để tải về

Tiếp theo Bạn mở Visual Studio để tiến hành import file cấu hình vừa tài về.

Chọn Profile vừa Import vào và nhấn nút Publish để xuất bản website

Sau khi nhấn Publish Visual Studio sẽ yêu cầu nhập mật khẩu (phần username sẽ có sẵn). Bạn nhập mật khẩu user FTP của host để tiến hành