Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản lý tài khoản FTP Management DirectAdmin

Trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account” →  “FTP Managerment ở User level

Chọn tiếp Create FTP Account

Nhập user, mật khẩu và chọn option Ftp account with the root directory in the domains home directory (one up from the public_html) hoặc Custom tùy ý > Create

Để tắt, xóa user, tick chọn user và chọn suspend để tắt ftp user, delete để xóa, change để đổi mật khẩu ftp hoặc edit path nếu cần.

4.5 / 5 ( 186 bình chọn )
Exit mobile version