Quản trị máy chủ Linux căn bản

  • Saturday 01/02/2020

Lệnh Linux

Mô tả

cat /proc/meminfo

Kiểm tra thông tin về RAM đang sử dụng

cat /proc/version

Kiểm tra phiên bản của Kernel Linux

cat /proc/cpuinfo

Kiểm tra thông tin CPU

uname -a

Kiểm tra các thông tin về Kernel

free -m

Kiểm tra dung lượng RAM còn trống

Init 0

shutdown máy

df -h

Hiển thị thông tin những file hệ thống, nơi file được lưu hoặc tất cả những file mặc định

du -sh

Kiểm tra dung lượng thư mục hiện tại

du -h –max-depth=1

Hiển thị dung lượng các thư mục con ở cấp 1 (tại thư mục hiện tại)

fdisk -l

xem và quản lý các phân vùng ổ cứng

Hostname

Xem tên máy

cat /proc/swaps

Kiểm tra thông tin SWAP của máy

w hoặc who

hiện thị thông tin người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và tiến trình user đang thực hiện

vmstat

thống kê về sử dụng bộ nhớ

Top -c

để kiểm tra tình trạng sử dụng bộ nhớ và CPU của các tiến trình.

Iotop

kiểm tra hoạt đông io của hệ thống. Xem thêm về các option iotop -h

Ps -A

hiển thị toàn bộ các tiến trình đang chạy trên sever

Lspci

Xem thông tin mainboard

Logout

Kết thúc phiên làm việc hiện tại

Ss

cung cấp thông tin về network/socket kết nối tới máy. Xem them các option: ss -h

passwd

Đổi mật khẩu

wget

Tải các ứng dụng từ một website về

Kill

Dừng proccess (thường dùng khi process bị treo). Chỉ có super-user mới có thể dừng tất cả các tiến trình còn user khác chỉ có thể dừng proccess mà user đó tạo ra.

Uptime

Thể hiện thời gian của hệ thống và tốc độ load trung bình trong khoảng thời gian khoảng 5 – 15 phút

date

Xem ngày, giờ hệ thống