Qui định đăng ký domain .name.vn

  • Wednesday 05/10/2016

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Theo thông tư 06/2019/TT- BTTT đã sửa đổi quy định về đăng ký, sử dụng tên miền dưới đuôi “.name.vn” theo đó bổ sung thêm đối tượng tổ chức được đăng ký sử dụng tên miền dưới đuôi “.name.vn”. Nội dung sửa đổi điểm m Khoản 3 Điều 5: “m) Name.vn dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh,… của tổ chức, cá nhân.”

– Các lưu ý khi đăng ký sử dụng tên miền .Name.vn:

  • Không yêu cầu tên miền là tên hoặc đi kèm tên là họ, tên đệm, nơi sinh, năm sinh của cá nhân.
  • Cá nhân không được phép đăng ký thương hiệu của tổ chức.
  • Tổ chức không được đăng ký chiếm dụng tên thương hiệu của Tổ chức không liên quan.
  • Trong quá trình đăng ký, chủ thể sẽ bổ sung giải trình lý do hoặc ý nghĩa tên miền (nếu có).