Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quy dinh phi, le phi domain .VN va domain .vn khong chiu thue cua Bo Tai Chinh

1. Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam Ngày 24/11/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 189/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam thay thế cho các Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05/5/2006 và Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet của Việt Nam.

Link  https://www.vnnic.vn/tenmien/chinhsach/th%C3%B4ng-t%C6%B0-s%E1%BB%91-1892010tt-btc-ng%C3%A0y-24112010-c%E1%BB%A7-b%E1%BB%99-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-v%E1%BB%81-ph%C3%AD-l%E1%BB%87-ph%C3%AD-t%C3%AAn

2. Quy định của bộ tài chính về xuất hóa đơn domain .VN không chịu thuế

 Thông tư 63/2002/TT-BTC  ( Khoản 1 mục E Phần IV)

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=22303

 

Rate this post
Exit mobile version