Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

  • Monday 23/11/2015

Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

1. Nguyên tắc thực hiện

–         Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và mục 4 sửa đổi Điều 10 tại thông tư số 06/2019/TT-BTTT, các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể:

o   Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

o   Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền.

o   Tổ chức lại Doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền.

o  Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–         Các trường hợp không được đổi tên chủ thể:

o   Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp

o   Tên miền hết hạn sử dụng.  

o   Tên miền đang xử lý vi phạm

o   Tên miền đang trong trạng thái chờ chuyển đổi Nhà đăng ký;

o   Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý thu hồi.

2. Qui trình thực hiện

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Hoàn thiện hồ sơ

– Chủ thể

 

 – Chủ thể hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:

 (1) Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu “Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền ” quy định của NĐK.

(2) Chủ thể nêu rõ thông tin về tên chủ thể cần thay đổi và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp.

(3) Trong đơn phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu của đơn vị, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp Luật của đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.

(4) Ngoài mẫu đơn thay đổi tên chủ thể, quan, tổ chức, cá nhân phải  nộp kèm theo bản gốc đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp theo qui định của Luật doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ.

Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền

Link https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

 

2 Gửi hồ sơ về NĐK Chủ thể Chủ thể nộp hồ sơ về Nhà đăng ký quản lý tên miền của mình. NĐK sẽ làm việc VNNIC để thay đổi thông tin.  
3 VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ – VNNIC (Nhóm HTTM);

– NĐK

VNNIC xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả để NĐK thực hiện:

(1) Trường hợp “hồ sơ hợp lệ”: 1/ Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền có xác nhận của chủ thể tên miền; 2/ Quyết định quyết định thay đổi có xác nhận của cơ quan chức năng.

(2) Trường hợp “hồ sơ chưa đủ sở cứ” :

Thiếu một trong số các thông tin của bộ hồ sơ hợp lệ được nêu trên đây:  VNNIC yêu cầu NĐK liên hệ chủ thể để bổ sung hồ sơ.

 (3) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Là hồ sơ không đáp ứng được các tiêu chí của bộ hồ sơ hợp lệ àVNNIC thông báo cho NĐK và yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối.

Tham khảo tư vấn http://kienthuc.pavietnam.vn/article/Ten-mien/Huong-dan-Thu-thuat/III.-Thay-doi-ten-chu-the-ten-mien/Thu-tuc-doi-chu-the-domain-.vn—to-chuc-hay-ca-nhan-doi-ten.html
4 Chủ thể kiểm tra lại thông tin về tên chủ thể mới của tên miền Chủ thể Sau 3 ngày, chủ thể kiểm tra lại kết quả trên trang WHOIS.  
4.5/5 - (80 bình chọn)