Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quy trình thực hiện gia hạn tên miền .VN

 

Quy trình thực hiện gia hạn tên miền .VN

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Chủ thể Liên hệ với NĐK đang quản lý tên miền để thực hiện gia hạn tên miền

Chủ thể

– Chủ thể liên hệ với NĐK đang quản lý tên miền để thực hiện việc gia hạn tên miền. Thời gian gia hạn ít nhất 1 năm. Theo vòng đời tên miền .VN chủ thể phải liên hệ NĐK để gia hạn khi tên miền còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 35 ngày.

 

2

NĐK thực hiện gia hạn tên miền

NĐK

– NĐK tiếp nhận yêu cầu từ chủ thể

– Kiểm tra thông tin tên miền

– Nếu tên miền không vi phạm các điểm không được gia hạn tên miền, NĐK thực hiện gia hạn tên miền trên hệ thống.

 

3

NĐK Thông báo kết quả cho chủ thể

NĐK

– NĐK thông báo kết quả thực hiện gia hạn cho chủ thể thành công.

 

4

Chủ thể kiểm tra lại thông tin ngày hết hạn mới của tên miền.

Chủ thể

– Sau khi NĐK thông báo kết quả gia hạn cho chủ thể, chủ thể có trách nhiệm kiểm tra lại thông tin WHOIS về ngày hết hạn mới của tên miền.

 

 

 

Rate this post
Exit mobile version