Quyết định 38/2014/QĐ-TTg Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet đã có hiệu lực nhưng tại sao tôi vẫn không chuyển nhượng tên miền được?

  • Saturday 12/03/2016

Mặc dù Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg đã có hiệu lực từ ngày 01/09/2015 nhưng vì chưa có các văn bản cấp dưới hướng dẫn cách thức tiến hành đấu giá, chuyển nhượng cụ thể đồng thời chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế, phí chuyển nhượng tên miền nên hiện nay việc chuyển nhượng tên miền .vn vẫn chưa được tiến hành. Khi có thêm bất cứ thông tin nào về việc chuyển nhượng tên miền, VNNIC và các NĐK sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.