Reset password tài khoản admin WordPress

  • Tuesday 21/02/2017

1. Xác định database của website đang sử dụng. 
Trong trường hợp hosting có nhiều database thì chúng ta có thể xem thông tin khai báo kết nối database
trong file source thường nằm ở public_html/wp-config.php 

 

2. Truy cập vào Phpmyadmin – quản lý database của hosting.

Hình này áp dụng cho Hosting sử dụng WHM – Cpanel

 

3 .Truy cập database này > chọn table wp_users > chọn Edit tài khoản user cần reset (hướng dẫn này là reset tài khoản admin)

 

4. Ở cột (column) user_pass chọn MD5 và nhập giá trị password mới vào.

5. Hoàn tất và thử lại việc đăng nhập vời thông tin password mới của user admin.

 

4.6/5 - (120 bình chọn)