Reset Password Windows Server 2016

 • Tuesday 18/02/2020
 1. Boot CD ISO Windows Server 2016 
 2. Sau khi boot vào cài đặt Windows Server 2016 . Click ” Next”   
 3. Tiếp theo Click ” Repair your computer “
 4. Tiếp theo Click ” Troubleshoot”

 5. Tiếp Theo Click ” Command Pront ”
 6. Sau khi Click ” Command Pront” Cửa sổ Command xuất hiện .
  x:\source>d:  =>  ( D – là partition OS chứa các file system )
  D:\>cd Windows\system32  ( dùng lệnh ” cd ” truy cập vào đường dẫn Windows\system32 )
  D:\Windows\system32>ren Utilman.exe Utilman.exe.old  ( dùng lệnh “ren”  rename lại file Utilman.exe thành file Ultilman.exe.old )
  D:\Windows\system32>copy cmd.exe Utilman.exe ( dùng lệnh “copy” copy file “cmd.exe” đè lên “Utilman.exe” . Mục đích copy như vậy để khi login windows bấm phím Windows+U  để mở cửa sổ Command Line .
   
 7. Sau khi thực hiện xong bước 6 , tắt của sổ command, và chọn ” Continue ” Server sẽ reboot lại , và để server boot vào OS  
 8. Sau khi windows khởi động đến phần login bấm phím Windows+U  để mở cửa sổ Command Line ( Nếu bấm phím mà không mở ra cửa sổ CMD thì Click vào biểu tượng đồng hồ góc phải phía dưới như hình ) sẽ mở ra cửa sổ CMD.
  Tiếp theo dùng lệnh sau để change lại Password administrator 
  “net user administrator (password cần đặt) ”  
 9. Sau khi change pass xong, login và thử lại với pass mới change. Chúc các bạn thành công !

4.8/5 - (29 bình chọn)