Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Round Robin DNS

DNS Round robin

(a)Alice asks DNS for IP address of (b) DNS replies with Alice DNS Server. (c) Alice sends HTTP request to Internet. Bob. (d)Bob asks DNS for IP address of Alice. (eDNS replies with DNS Server (f) Bob sends HTTP request to Internet. Bob.

1. Round Robin DNS Load Balancing:

Đây là dạng cân bằng tải đơn giản và dễ thực hiện nhất. Tận dụng tính năng round-robin có sẵn trong phần mềm DNS server như BIND để cân bằng tải qua nhiều hệ thống. Mục đích của DNS round-robin là quay vòng thông qua các máy chủ (nhóm máy chủ) nằm ở các IP khác nhau, chẳng hạn 1 group gồm 2 máy chủ web thì DNS round-robin sẽ thực hiện: request thứ nhất cho vào server 1, request thứ 2 cho vào server 2, request thứ 3 thì quay vòng lại server 1…

2. Ưu điểm

của phương pháp này là đơn giản, chi phí thấp và dễ thực hiện.

3. Nhược điểm

DNS không hề biết server nào còn hoạt động, nó chỉ “phân phối” các request một cách tuần tự nên nếu server nào không hoạt động thì sẽ mất thì toàn bộ người dùng tại thời điểm đó, ngoài ra địa chỉ IP có thể bị cache bởi các DNS và các request có thể không được chuyển đến các bộ cân bằng tải của DNS server.

Khắc phục nhược điểm trên tham khảo dịch vụ cân bằng tải tại P.A https://www.pavietnam.vn/vn/he-thong-can-bang-tai.html

Hướng dẫn cấu hình tại DNS P.A

vd: 1 domain cần cấu hình bản ghi www.sontruong.asia và sontruong.asia về 3 địa chỉ IP khác nhau chỉ cần cấu hình như bên dưới

@ A 112.213.89.48
@ A 112.213.89.49
@ A 112.213.89.69

www A 112.213.89.48
www A 112.213.89.49
www A 112.213.89.69

Sau đó submit và kiểm tra 

dùng nslookup hoặc dig để kiểm tra 

nslookup sontruong.asia 8.8.8.8
Server: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name: sontruong.asia
Address: 112.213.89.69
Name: sontruong.asia
Address: 112.213.89.48
Name: sontruong.asia
Address: 112.213.89.49

——————————————————————————————

dig sontruong.asia

; <<>> DiG 9.9.5-3ubuntu0.16-Ubuntu <<>> sontruong.asia
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60919
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;sontruong.asia. IN A

;; ANSWER SECTION:
sontruong.asia. 859 IN A 112.213.89.49
sontruong.asia. 859 IN A 112.213.89.69
sontruong.asia. 859 IN A 112.213.89.48

;; AUTHORITY SECTION:
sontruong.asia. 859 IN NS nsbak.pavietnam.net.
sontruong.asia. 859 IN NS ns1.pavietnam.vn.
sontruong.asia. 859 IN NS ns2.pavietnam.vn.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.pavietnam.vn. 604 IN A 112.213.89.3
nsbak.pavietnam.net. 694 IN A 112.213.89.22
ns2.pavietnam.vn. 479 IN A 222.255.121.247

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 127.0.1.1#53(127.0.1.1)
;; WHEN: Thu Feb 08 11:23:00 ICT 2018
;; MSG SIZE rcvd: 220

Xem thêm nhiều bài viết về kiến thức tại https://kb.pavietnam.vn/

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version