Sau khi hoàn trả tên miền của mình, tôi muốn đăng ký lại tên miền đó với tên chủ thể khác thì P.A Việt Nam có thể đảm bảo chắc chắn tôi đăng ký lại tên miền đó được không?

  • Sunday 16/10/2016

Sau khi bạn hoàn trả tên miền, P.A Việt Nam sẽ làm việc VNNIC sẽ đưa các tên miền bị thu hồi về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng. Theo nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” là bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước nên khi có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đăng ký trước bạn thì bạn sẽ không đăng ký được tên miền này nữa.