Script khởi động lại Webserver Nginx, Apache khi CPU cao!

  • Thursday 02/04/2020

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tại Script và cron job tự động khởi động lại webserver Nginx, Apache khi CPU bạn chạy Load Cao.

Nó sẽ kiểm tra 5 phút 1 lần và tự động khởi động lại Webserver khi CPU > 2.30

Bài viết mình test trên Cloud VPS CPU 2 nhân Xeon(R) CPU E5-2600, Ram 2G. OS Centos 6 64bit

Các lỗi thường gặp khi visit vào website nhiều, làm tình trạng CPU cao có có nhiều Time-Out cách này đơn giản là restart lại webserver do đó chạy sẽ mượt hơn.

Bước 1: Tạo File Script kiểm tra

cd /usr/local/
mkdir auto
cd auto
nano -w restart.sh

hoặc

sudo nano /home/restart.sh

Các bạn Paster đoạn sau vào:

Đối với Nginx

#!/bin/bash

current_load_avg=$(uptime | awk ‘{print $(NF-2)}’ | awk -F “,” ‘{print $1}’)
alert_load_avg=2.30

check=$(bc <<< “$current_load_avg > $alert_load_avg”)

if [ “$check” -eq 1 ]; then
/etc/init.d/nginx restart > /dev/null 2>&1
echo `date` “: restart nginx. Current load is $current_load_avg” >> /opt/scripts/restart_nginx.log
fi

Đối với Apache:

#!/bin/bash

current_load_avg=$(uptime | awk '{print $(NF-2)}' | awk -F "," '{print $1}')
alert_load_avg=2.30

check=$(bc <<< "$current_load_avg > $alert_load_avg")

if [ "$check" -eq 1 ]; then
/etc/init.d/httpd reload > /dev/null 2>&1
echo 'date' ": restart apache. Current load is $current_load_avg" >> /var/log/restart_apache.log
fi

Bấm CRT+X để ghi lại Bấm Y [Yes]. Sau đó chmod 755 file restart.sh đó

chmod 755 restart.sh

hoặc

chmod 755 /home/restart.sh

Bước 2: Tạo File cron tự động

cd ~
cd /etc/cron.d
nano -w auto_restart

Paste đoạn script sau:

*/5 * * * * root /usr/local/auto/restart.sh >/dev/null 2>&1

hoặc

*/5 * * * * root /home/restart.sh >/dev/null 2>&1

Bấm CRT+X để ghi lại. Done! 

Với cách tạo cron này các bạn có thể áp dụng tương tự để tự làm để khởi động lại Mysql, PHP… khi gặp vấn đề nào đó.

5/5 - (1 bình chọn)