Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Shell script auto backup MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở đa nền tảng viết bằng C++. Bản ghi trong MongoDB được lưu trữ dạng một dữ liệu văn bản, là một cấu trúc dữ liệu bao gồm các cặp giá trị và trường tương tự như các đối tượng JSON. Như bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, điều quan trọng là phải thường xuyên sao lưu dữ liệu MongoDB của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục từ bất kỳ sự kiện không lường trước nào như hỏng dữ liệu, lỗi phần cứng hoặc xóa dữ liệu do vô tình

Trước tiên bạn cần hiểu rõ các bước sao lưu tại bài viết sau đây

Sau khi nắm rõ các bước để sao lưu mongodb, bạn có thể xem hướng dẫn sau để  sao lưu 1 cách tự động bằng tập lệnh Shell đơn giản.

Bạn tải bash script tại link https://raw.githubusercontent.com/tecrahul/shell-scripts/master/backup-mongo.sh

 wget https://raw.githubusercontent.com/tecrahul/shell-scripts/master/backup-mongo.sh -O /backup/backup-mongo.sh

Khai báo các thông số cho file /backup/backup-mongo.sh 

Sau đó xét quyền thực thi cho file trên /backup/backup-mongo.sh 

chmod +x /backup/backup-mongo.sh 
Thử nghiệm sao lưu bằng script trên bằng lệnh
bash /backup/backup-mongo.sh 

Lên lịch tập lệnh sao lưu MongoDB

Bạn có thể dễ dàng lên lịch cho tập lệnh này trong crontab để sao lưu cơ sở dữ liệu thường xuyên. Để chỉnh sửa crontab, hãy chạy crontab -elệnh và nối thêm đoạn mã dưới đây:

## Backup database daily at 02:00 AM
0 2 * * * /backup/backup-mongo.sh

Source: https://tecadmin.net/shell-script-backup-mongodb-database

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version