Sinh CSR trên IIS

  • Tuesday 18/02/2020

1. Mở Internet Information Services (IIS) Manager. Chọn Server name.

2. Trong danh sách menu, double-click vào Server Certificates.

IIS 8 Security Certificates

Kế tiếp, chọn Actions trên menu (phía bên phải), chọn vào Create Certificate Request… để mở Request Certificate wizard.

IIS 8 Create Certificate Request

In the “Distinguished Name Properties” window, enter the information as follows:

Common Name: www.domain.com

Organization: tên tổ chức hoặc công ty.

Organizational unit: Vị trí công việc trong tổ chức hoặc công ty.

City/locality: thành phố hoặc tỉnh.

State/province: địa chỉ là việc.

Country/region: quốc gia.

IIS 8 Distinguished Name Properties

Sau đó chọn Next để .

Trong phần Cryptographic Service Provider Properties chọn Microsoft RSA SChannel…Bit length là 2048 (or higher). Sau đó chọn Next.

IIS 8 Cryptographic Service Provider Properties

Chọn thêm đường dẫn chứa file CSR. Thông thường mặc định tại đường dẫn: C:\Windows\System32. Cuối cùng, chọn Finish để sinh CSR.

IIS 8 CSR Pending Request Filename

Sau khi sinh xong CSR, chúng ta có thể cung cấp nội dung CSR về để được đăng ký SSL.

Tham khảo dịch vụ SSL tại https://www.pavietnam.vn/vn/ssl-baomat.html

Rate this post