Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Sinh CSR trên IIS

1. Mở Internet Information Services (IIS) Manager. Chọn Server name.

2. Trong danh sách menu, double-click vào Server Certificates.

Kế tiếp, chọn Actions trên menu (phía bên phải), chọn vào Create Certificate Request… để mở Request Certificate wizard.

In the “Distinguished Name Properties” window, enter the information as follows:

Common Name: www.domain.com

Organization: tên tổ chức hoặc công ty.

Organizational unit: Vị trí công việc trong tổ chức hoặc công ty.

City/locality: thành phố hoặc tỉnh.

State/province: địa chỉ là việc.

Country/region: quốc gia.

Sau đó chọn Next để .

Trong phần Cryptographic Service Provider Properties chọn Microsoft RSA SChannel…Bit length là 2048 (or higher). Sau đó chọn Next.

Chọn thêm đường dẫn chứa file CSR. Thông thường mặc định tại đường dẫn: C:\Windows\System32. Cuối cùng, chọn Finish để sinh CSR.

Sau khi sinh xong CSR, chúng ta có thể cung cấp nội dung CSR về để được đăng ký SSL.

Tham khảo dịch vụ SSL tại https://www.pavietnam.vn/vn/ssl-baomat.html

Rate this post
Exit mobile version