Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[SMS Brandname] Code API mẫu dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Brandname

Code API mẫu dành cho khách hàng sử dụng SMS Brandname

Nhằm giúp Quý khách hàng thuận lợi trong khi sử dụng dịch vụ SMS Brandname, PA Việt Nam cung cấp Quý khách hàng API mẫu. Toàn bộ API này Quý khách hàng sẽ thấy trên Web Tool của PA Việt Nam.

*** Quý khách lưu ý, token trong code mẫu là token mẫu (không sử dụng được); Quý khách hàng sẽ có token chính xác tương ứng Brandname của Quý khách hàng khi Quý khách tạo ra token trên Web Tool.

I. API SMS tạo chiến dịch gửi tin nhắn với loại tin Chăm sóc khách hàng:

Code PHP:

Gửi ngay lập tức:

<?php
   $data_request = [
       ‘action’  => ‘create’,
       ‘token’  => ‘ae7ed67dd46754bd30xxxxx’,
       ‘title’  => ‘Demo API create campaign’,
       ‘type’  => ‘cus’,

‘couponGroup’ => ,

       ‘scheduleDate’ => ”,
       ‘message’ => ‘Day la tin nhan kiem thu API’,
       ‘brandName’ => ‘PAVIETNAM’,

‘check_blacklist’ => ‘1’, // update blacklist 12/2020; 1: check kho blacklist, 0: bỏ qua.
       ‘phones’  => ‘0901234567’,

‘quota’ => ‘20000’,

   ];

   $ch = curl_init();
   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, ‘https://domain/api/’);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 0);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data_request));
   $result = curl_exec($ch);
   echo $result;
?>

 

Gửi theo thời gian cụ thể:

<?php
   $data_request = [
       ‘action’  => ‘create’,
       ‘token’  => ‘ae7ed67dd46754bd30xxxxx’,
       ‘title’  => ‘Demo API create campaign’,
       ‘type’  => ‘cus’,

‘couponGroup’ => ,

       ‘scheduleDate’ => ’10-10-2018 23:28′,
       ‘message’ => ‘Day la tin nhan kiem thu API’,
       ‘brandName’ => ‘PAVIETNAM’,

‘check_blacklist’ => ‘1’, // update blacklist 12/2020; 1: check kho blacklist, 0: bỏ qua.

       ‘phones’  => ‘0901234567’,

‘quota’ => ‘20000’,

   ];

   $ch = curl_init();
   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, ‘https://domain/api/’);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 0);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data_request));
   $result = curl_exec($ch);
   echo $result;
?>

 

Code JAVA:

Gửi ngay lập tức:

package APISampleJAVA

import …

public class APISampleJAVA {
   private final String USER_AGENT = “Mozilla/5.0”;

   public static void main(String[] args) throws Exception {
       APISampleJAVA request = new APISampleJAVA();
       String url = “https://domain/api/”;
       Map<String, String> parameters = new HashMap<String, String>();
       parameters.put(“action”, “create”);
       parameters.put(“token”, “ae7ed67dd46754bd30xxxxx”);
       parameters.put(“title”, “Demo API create campaign”);
       parameters.put(“type”, “cus”);

parameters.put(“couponGroup”, “”);

       parameters.put(“scheduleDate”, “”);
       parameters.put(“message”, “Day la tin nhan kiem thu API”);
       parameters.put(“brandName”, “PAVIETNAM”);

parameters.put(“check_blacklist”, “1”); // update blacklist 12/2020; 1: check kho blacklist, 0: bỏ qua.         parameters.put(“phones”, “0901234567”);

parameters.put(“quota”, “20000”);

       StringBuffer response = request.SendGET(url, parameters);
       System.out.println(response);
   }

   private StringBuffer SendPOST(String url, Map<String, String> parameters) throws Exception {
       String urlParameters = “”;
       TreeMap<String, String> params = new TreeMap<String, String>(parameters);
       for (Map.Entry<String, String> param : params.entrySet()) {
           if (urlParameters.length() > 0) {
               urlParameters += “&”;
           }
           urlParameters += param.getKey() + “=” + urlEncode(param.getValue());
       }

       URL obj = new URL(url);
       HttpsURLConnection con = (HttpsURLConnection) obj.openConnection();
       con.setRequestMethod(“POST”);
       con.setRequestProperty(“User-Agent”, USER_AGENT);
       con.setRequestProperty(“Accept-Language”, “en-US,en;q=0.5”);
       con.setDoOutput(true);
       DataOutputStream wr = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
       wr.writeBytes(urlParameters);
       wr.flush();
       wr.close();
       BufferedReader in = new BufferedReader(
           new InputStreamReader(con.getInputStream())
       );
       String inputLine;
       StringBuffer response = new StringBuffer();
       while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
           response.append(inputLine);
       }
       in.close();

       return response;
   }

   private String urlEncode(String value) throws Exception {
       return URLEncoder.encode(value, “UTF-8”);
   }
}

 

Gửi ngay theo thời gian cụ thể:

package APISampleJAVA

import …

public class APISampleJAVA {
   private final String USER_AGENT = “Mozilla/5.0”;

   public static void main(String[] args) throws Exception {
       APISampleJAVA request = new APISampleJAVA();
       String url = “https://domain/api/”;
       Map<String, String> parameters = new HashMap<String, String>();
       parameters.put(“action”, “create”);
       parameters.put(“token”, “ae7ed67dd46754bd30xxxxx”);
       parameters.put(“title”, “Demo API create campaign”);
       parameters.put(“type”, “cus”);

parameters.put(“couponGroup”, “”);

       parameters.put(“scheduleDate”, “10-10-2018 23:28”);
       parameters.put(“message”, “Day la tin nhan kiem thu API”);
       parameters.put(“brandName”, “PAVIETNAM”);

parameters.put(“check_blacklist”, “0”); // update blacklist 12/2020; 1: check kho blacklist, 0: bỏ qua.

parameters.put(“phones”, “0901234567”);

parameters.put(“quota”, “20000”);

       StringBuffer response = request.SendGET(url, parameters);
       System.out.println(response);
   }

   private StringBuffer SendPOST(String url, Map<String, String> parameters) throws Exception {
       String urlParameters = “”;
       TreeMap<String, String> params = new TreeMap<String, String>(parameters);
       for (Map.Entry<String, String> param : params.entrySet()) {
           if (urlParameters.length() > 0) {
               urlParameters += “&”;
           }
           urlParameters += param.getKey() + “=” + urlEncode(param.getValue());
       }

       URL obj = new URL(url);
       HttpsURLConnection con = (HttpsURLConnection) obj.openConnection();
       con.setRequestMethod(“POST”);
       con.setRequestProperty(“User-Agent”, USER_AGENT);
       con.setRequestProperty(“Accept-Language”, “en-US,en;q=0.5”);
       con.setDoOutput(true);
       DataOutputStream wr = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
       wr.writeBytes(urlParameters);
       wr.flush();
       wr.close();
       BufferedReader in = new BufferedReader(
           new InputStreamReader(con.getInputStream())
       );
       String inputLine;
       StringBuffer response = new StringBuffer();
       while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
           response.append(inputLine);
       }
       in.close();

       return response;
   }

   private String urlEncode(String value) throws Exception {
       return URLEncoder.encode(value, “UTF-8”);
   }
}

 

II. API SMS tạo chiến dịch gửi tin nhắn với loại tin Quảng cáo:

Gửi Quảng cáo cần theo thời gian cụ thể theo quy định của nhà mạng và được PA Việt Nam chú thích trên Web Tool khi Quý khách sử dụng dịch vụ.

Code PHP:

<?php
   $data_request = [
       ‘action’  => ‘create’,
       ‘token’  => ‘ae7ed67dd46754bd30xxxxx’,
       ‘title’  => ‘Demo API create campaign’,
       ‘type’  => ‘marketing’,
       ‘scheduleDate’ => ’10-10-2018 23:28′,
       ‘message’ => ‘Day la tin nhan kiem thu API’,
       ‘brandName’ => ‘PAVIETNAM’,

‘check_blacklist’ => ‘1’, // update blacklist 12/2020; 1: check kho blacklist, 0: bỏ qua.

       ‘phones’  => array(‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’, ‘0901234567’), // tối thiểu 150 tin nhắn khi gửi Quảng cáo
   ];

   $ch = curl_init();
   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, ‘https://domain/api/’);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 0);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data_request));
   $result = curl_exec($ch);
   echo $result;
?>

 

Code JAVA

package APISampleJAVA

import …

public class APISampleJAVA {
   private final String USER_AGENT = “Mozilla/5.0”;

   public static void main(String[] args) throws Exception {
       APISampleJAVA request = new APISampleJAVA();
       String url = “https://domain/api/”;
       Map<String, String> parameters = new HashMap<String, String>();
       parameters.put(“action”, “create”);
       parameters.put(“token”, “ae7ed67dd46754bd30xxxxx”);
       parameters.put(“title”, “Demo API create campaign”);
       parameters.put(“type”, “marketing”);
       parameters.put(“scheduleDate”, “”);
       parameters.put(“message”, “Day la tin nhan kiem thu API”);
       parameters.put(“brandName”, “PAVIETNAM”);

parameters.put(“check_blacklist”, “1”); // update blacklist 12/2020; 1: check kho blacklist, 0: bỏ qua.            parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

       StringBuffer response = request.SendGET(url, parameters);
       System.out.println(response);
   }

   private StringBuffer SendPOST(String url, Map<String, String> parameters) throws Exception {
       String urlParameters = “”;
       TreeMap<String, String> params = new TreeMap<String, String>(parameters);
       for (Map.Entry<String, String> param : params.entrySet()) {
           if (urlParameters.length() > 0) {
               urlParameters += “&”;
           }
           urlParameters += param.getKey() + “=” + urlEncode(param.getValue());
       }

       URL obj = new URL(url);
       HttpsURLConnection con = (HttpsURLConnection) obj.openConnection();
       con.setRequestMethod(“POST”);
       con.setRequestProperty(“User-Agent”, USER_AGENT);
       con.setRequestProperty(“Accept-Language”, “en-US,en;q=0.5”);
       con.setDoOutput(true);
       DataOutputStream wr = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
       wr.writeBytes(urlParameters);
       wr.flush();
       wr.close();
       BufferedReader in = new BufferedReader(
           new InputStreamReader(con.getInputStream())
       );
       String inputLine;
       StringBuffer response = new StringBuffer();
       while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
           response.append(inputLine);
       }
       in.close();

       return response;
   }

   private String urlEncode(String value) throws Exception {
       return URLEncoder.encode(value, “UTF-8”);
   }
}

 

* Chú ý: Quý khách cũng cần phải gửi tối thiếu 150 số và khai báo mảng:

parameters.put(“phones[]”, “0901234567”);

PA Việt Nam

4.5 / 5 ( 174 bình chọn )
Exit mobile version