Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

SMS Brandname: Xem báo cáo, trạng thái gửi tin nhắn

Video sẽ hướng dẫn người quản trị thao tác Xem các báo cáo, các trạng thái gửi tin nhắn trên trang CRM dịch vụ SMS Brandname do P.A Việt Nam đang cung cấp:

Chi tiết hướng dẫn Xem báo cáo tin nhắn

Rate this post
Exit mobile version