SSH tới Server LINUX bằng Putty

  • Monday 29/07/2013

Server Linux khác với Windows (Windows thì dùng remote desktop), riêng Server Linux dùng chạy host web thường cài chế độ text giảm tài nguyên và dùng định nghĩa SSH để thay thế. Các bước để ssh vào server quản lý bằng câu lệnh .

Bạn download putty theo link dưới đây :
download here

Sau khi bật chương trình putty.exe
Sẽ xuất hiện cửa sổ giao diện sao

Bạn cần nhập ip của server để ssh ,vd : 112.213.87.50 Nhận open để mở kết nối thường port mặc định là 22 ,Tuy nhiên nếu bạn change port ssh thì bạn cần thay đổi lại port .

Sau khi đăng nhập suất hiện giao điện nhập user ,
login as bạn nhập user root  root -> enter

Xuất hiện tiếp yêu cầu nhập pass ,bạn nhập pass vào chú ý là linux hiển thị blank pass khác với **** bên win nên bạn cứ nhập vào .Hoặc copy paste

sau khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện như hình sau

Chúc bạn thành công