Hướng dẫn sử dụng tính năng Global Email Filters trên Cpanel

  • Saturday 01/08/2020

1. Giới thiệu về global email filter:

Global Email filter tính năng cho phép bạn tạo ra các bộ lọc Email và thiết lập cách mà bộ lọc làm việc, tính năng này giúp hệ thống dễ dàng nhận biết và xử lý những thư rác (hay spam) vào tên miền của bạn nhận được

2. Thiết lập bộ lọc global email filter

– Khi Bạn click Create a New Filter  sẽ có các thông tin sau :

+ Filter Name : Đây là nơi đặt tên bộ lọc của bạn

+ Rules:  Đây là nơi thiết lập điều kiện

+Actions: Là phần xử lý điều kiện

Trường Rule

+ From: Địa chỉ của người gửi

+ Subject:  Chủ đề của Email

+ To: Địa chỉ Email mà người gửi gửi tới

+ Reply Address: Địa chỉ Email mà người gửi nhận phản hồi

+ Body: Phần nội dung của Email

+ Any Header: Phần tiêu đề của Email

+ Any recipient: Bất kỳ người nhận nào của Email

+ Has not been previously delivered: Những Email chưa được gửi đi trước đó và còn nằm trong hàng đợi

+ Is an Error Message: Chỉ kiểm tra những thư lỗi mà hệ thống gửi trả về

+ List ID: Danh sách gửi mail của một tài khoản

+ Spam status: Bắt đầu là Yes or No (Khi spam assasin check và có đánh dấu là spam hay không)

+ Spam bar: Nôi dung tiêu đề được spam asassin tạo ra sẽ có các dấu + càng nhiều dấu + khả năng hệ thống đánh dấu spam cao

+ Spam core: Điểm spam được tính bằng tổng số dấu + được spam assasin gắn vào và biểu thị bằng số nguyên.

Kiểu so sánh

+ Equals: Khớp chính xác với nhau

+ Matches regex: Khớp với nhau (Bao gồm cả các ký tự như “*” hoặc “?”)

+ Contains: Thư có chứa chuỗi mà bạn nhập

+ Does not contain: Thư không chứa chuỗi mà bạn nhập

+ Begins with: Bắt đầu với chuỗi mà bạn nhập

+ Ends with: Kết thúc với chuôĩ mà bạn nhập

+ Does not begin: Không bắt đầu với chuỗi mà bạn nhập

+ Does not end with: Không kết thúc với chuỗi bạn nhập

+ Does not match: Không khớp với chuỗi bạn nhập

Trường  Actions (xử lý điều kiện)

+ Discard Message: Hệ thống filter spam sẽ xóa những thư này mà không thông báo gì cả.

+ Redirect to email: Hệ thống mail filter sẽ chuyển tiếp các thư tới một địa chỉ email mà bạn chỉ định.

+ Fail with message: Hệ thống email filter sẽ bỏ qua những thư đó đồng thời gửi thông báo không thành công tới người gửi

+ Stop Processing Rules: Dừng quá trình lọc lại.

+ Deliver to folder: Hệ thống chuyển tin nhắn đến một mục chỉ định.

+ Pipe to a program: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến một chương trình cụ thể

* Nếu muốn có thêm hành động xử lý, nhấn dấu “+” phía bên phải. Nếu có nhiều hơn một mà muốn bỏ bớt, nhấn dấu “-“

 

Bạn có thể tham khảo bài viết về Magicspam để filter spam với dịch mail P.A dùng cpanel tại đây

Để đăng ký dịch vụ email sever bạn có thể click vào đây