[Hướng dẫn] Sử dụng phpMyAdmin để import export database trên DirectAdmin

  • Thursday 30/01/2020

Người dùng có thể sử dụng chức năng có sẵn trên control DirectAdmin với quyền User Level để đăng nhập vào phpMyAdmin để import export database.

Đăng nhập vào phpMyAdmin

Bước 1: Trên giao diện control DirectAdmin (User Level) tại phần Advanced Future → chọn phpMyAdmin.

Tại đây sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập , bạn nhập vào tên User của database và mật khẩu và click “Log In” để đăng nhập.

Lưu ý:  trường hợp nếu quên mật khẩu đăng nhập thì có thể đổi mật khẩu của user database.
Trên giao diện control DirectAdmin (User Level) tại phần Your Account → chọn MySQL Management.

Click vào database cần thay đổi mật khẩu.

Click vào “modify password”.

Điền mật khẩu với và Click “Save” để lưu lại.

Import export database

  • Import database

Khi đăng nhập vào phpMyAdmin thành công, click vào database và chọn Import.

Click “Choose File” để upload file database (.sql) lên và nhấn “Go” để import database.

  • Export database

Khi đăng nhập vào phpMyAdmin thành công, click vào database và chọn Export sau đó nhấn Go để export database.

Rate this post