Sử dụng SSL Miễn phí theo hostname của server cPanel

  • Friday 07/12/2018

Từ  cPanel & WHM version 11.56 , cPanel cung cấp miễn phí SSL theo hostname của server, mặc đinh SSL được cấp trong vòng 24h nếu hostname trỏ về đúng IP

Trong trường hợp bạn cần gấp và muốn cấp SSL ngay hoặc trong trường hợp ssl free trước đó hết hạn và quá trình gia hạn bị lỗi, bạn có thể thực hiện 2 bước sau 

1)  Setup hostname cho server và hostname này cần trỏ về IP chính của server

2) SSH tới server và dùng lệnh dưới 

 

/usr/local/cpanel/bin/checkallsslcerts

 

Hệ thống tự động cấp phát ssl free theo hostname và cài đặt tự động vào các service trên server như cPanel, Exim, FTP, dovecot 

Mặc định dịch vụ cấp phát ssl này được kích hoạt tự động, Tuy nhiên bạn cũng có thể disable nếu bạn có chứng chỉ ssl sẵn có rồi bằng cách tạo file 

/var/cpanel/ssl/disable_auto_hostname_certificate


Tham khảo 


https://documentation.cpanel.net/display/56Docs/56+Release+Notes#id-56ReleaseNotes-FreecPanel-signedhostnamecertificate

Rate this post