Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Sử dụng strace để debug trên linux

Sử dụng strace để debug trên linux

Trên linux có một công cụ vô cùng hữu ích để debug một process đang chạy gọi là strace. Nhờ có strace mà chúng ta có thể dễ dàng biết được một số thông tin như:

Strace (chắc là) viết tắt của system trace, có nhiệm vụ theo dõi các system call đến hệ thống của linux

Cách dùng dễ nhất:

strace -p <PID>

PID là process id của live process, sau đó strace sẽ cho bạn biết những system call nào đang đc chạy. Ví dụ mình có một process viết bằng go chạy lấy nội dung từ google xuống, strace sẽ cho thông tin

futex(0x927f48, FUTEX_WAIT, 0, NULL)  = 0
epoll_wait(4, [{EPOLLIN|EPOLLOUT, {u32=3290502472, u64=139843130692936}}], 128, 0) = 1
epoll_wait(4, [{EPOLLIN|EPOLLOUT, {u32=3290502472, u64=139843130692936}}], 128, -1) = 1
futex(0x9275b0, FUTEX_WAKE, 1)     = 1
read(5, "1\333Pu\211_\213\201\35\212\307\6(^\355 \260=HF[/\220\"\17\220\214G8\3\342\271"..., 4096) = 1294
futex(0xc8200c4108, FUTEX_WAKE, 1)   = 1
futex(0xc820024908, FUTEX_WAKE, 1)   = 1
read(5, 0xc820104000, 4096)       = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
write(3, "GET / HTTP/1.1\r\nHost: google.com"..., 91) = 91
futex(0x927f48, FUTEX_WAIT, 0, NULL)  = 0
futex(0x927f48, FUTEX_WAIT, 0, NULL)  = 0
futex(0x927f48, FUTEX_WAIT, 0, NULL)  = 0
epoll_wait(4, [{EPOLLIN|EPOLLOUT, {u32=3290502472, u64=139843130692936}}], 128, 0) = 1
epoll_wait(4, [{EPOLLOUT, {u32=3290502472, u64=139843130692936}}], 128, -1) = 1
epoll_wait(4, [{EPOLLIN|EPOLLOUT, {u32=3290502856, u64=139843130693320}}], 128, -1) = 1
futex(0x9275b0, FUTEX_WAKE, 1)     = 1
read(3, "HTTP/1.1 302 Found\r\nCache-Contro"..., 4096) = 477
futex(0xc820024908, FUTEX_WAKE, 1)   = 1
read(3, 0xc8200e4000, 4096)       = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
write(5, "GET /?gfe_rd=cr&ei=MEyDV_2_F_Hd8"..., 161) = 161

Các bạn có thể dễ dàng thấy các system call liên quan đến http/net như epoll hay là write.

Thêm flag -c vào các bạn có thể biết system call nào đang take time:

% time   seconds usecs/call   calls  errors syscall
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
 58.29  0.024293     75    323     4 futex
 28.79  0.012000    12000     1     1 restart_syscall
 11.56  0.004817     32    151      epoll_wait
 0.73  0.000305     61     5      select
 0.63  0.000263      2    129    56 read
 0.00  0.000000      0    39      write
 0.00  0.000000      0     1      sched_yield
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
100.00  0.041678          649    61 total

Dựa vào strace cũng có thể biết một process mở file nào, ví dụ với mysql

$ strace mysql 2>&1 | grep 'open' | grep '.cnf'
open("/etc/mysql/my.cnf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
open("/home/sonots/.my.cnf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
4.6/5 - (64 bình chọn)
Exit mobile version