Hướng dẫn sử dụng tính năng Track Delivery mail Cpanel

  • Tuesday 11/08/2020

Hướng dẫn sử dụng tính năng Track Delivery mail Cpanel

 

Track Delivery dùng  để hiển thị báo cáo về việc gửi/nhận mail từ  1 địa chỉ mail. Bạn có thể sử dụng tính năng này để theo dõi lộ trình nhận mail và giúp cho bạn tìm ra các vấn đề phát sinh trong quá trình nhận mail.

1. Search

Recipient Email (optional) : Mục này nhập vào địa chỉ nhận sẽ xuất ra các báo cáo liên quan đến địa chỉ này .Ở đây sẽ có 2 tùy chọn để xuất ra

Ở mục đánh số 1 : Show All  : Hiển thị toàn bộ báo cáo liên quan địa chỉ nhận

Ở mục đánh số 2: Show Blocked & Failed  : Tùy chọn này sẽ lọc ra các mail chuyển đi bị lỗi trong quá trình phân phối.

2. Delivery Report

Mặc định ở bảng này chỉ hiển thị 250 thư gần nhất sẽ bao gồm các cột sau

Cột event: Biểu tượng cho biết trạng thái gửi tin nhắn

  • Success — Hệ thống đã gửi tin nhắn
  • Unknown — Trạng thái mail không xác định hoặc đang gửi
  • Deferred — Hệ thống hoãn chuyển mail
  • Error — Thư gửi đi gặp lỗi
  • Archived — Hệ thống lưu trữ tin nhắn
  • Rejected — Hệ thống từ chối và hủy bỏ kết nối SMTP , nguyên nhân IP kết nối vào đang bị blacklist RBL
  • Filtered — Máy chủ đã chấp nhận thư nhưng không chuyển đến người nhận do liên quan đến bộ lọc spam hoặc do cấu hình  thiết lập filter bởi người nhận

Cột From Address: Địa chỉ email gửi tin

Cột Sender :  Tên người dùng cpanel gửi

Sent Time: Thời gian mail được gửi đi

Spam Score: Điểm spam của tin nhắn

Recipient: Địa chỉ email nhận

Result: Thông báo kết quá chuyển mail

Actions: Chọn vào biểu tượng thông tin để in ra thông tin mail đang chọn

Có 4 tùy chọn hiển thị ở bảng Delivery Report:

Show Successes : Hiện thị  kết quả thành công
Show Deferred: Hiện thị kết quả mail bị hoãn lại.
Show Failures: Hiện thị mail lỗi
Show In-Progress: Hiển thị mail đang xử lý

 

Bạn có thể tham khảo bài viết về Magicspam để filter spam với dịch mail P.A dùng cpanel tại đây

Để đăng ký dịch vụ email sever bạn có thể click vào đây

4.6/5 - (190 bình chọn)