Sử dụng Zend Framework với Web Hosting

  • Friday 19/07/2013

Zend Framework là một bộ thư viện, không phải một Extension của Apache/PHP. Vì vậy bạn có thể sử dụng nếu muốn mà không cần sự cho phép hay hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ Web Hosting.

 

Tự tải lên thư viện Zend

Download Zend tại đây:

Hãy nhớ rằng, bạn vẫn phải khai báo Zend ở đầu trang, và chỉ nên khai báo đúng những thành phần cần dùng, ví dụ:

 

<?php
require_once 'Zend/Pdf.php';

/* create a new pdf document */
$pdf = new Zend_Pdf();

/* create a page */
$page = new Zend_Pdf_Page(Zend_Pdf_Page::SIZE_LETTER_LANDSCAPE);

/* setup font */
$font = Zend_Pdf_Font::fontWithName(Zend_Pdf_Font::FONT_HELVETICA);

/* write text to page */
$page->setFont($font, 48);
$page->drawText('Hello, World!', 250, 500);

/* add page to document */
$pdf->pages[] = $page;

/* save pdf */
$pdf->save('hello.pdf');
?>

Rate this post