cài đặt số nội bộ tự động trên app PAphone bằng mã QR code