chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền

tên miền id.vn