Email được đánh giá là SPAM dựa vào nội dung như thế nào.