HƯỚNG DẪN KÝ ĐIỆN TỬ PHIẾU ĐĂNG KÝ – DÀNH CHO CÁ NHÂN