HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG PAYTOKEN (LƯU THÔNG TIN TOKEN CHO LẦN THANH TOÁN KẾ TIẾP)