không nên sử dụng quyền 777

tên miền id.vn biz.vn