liệt kê dịch vụ chạy systemd trên Centos 8

tên miền id.vn biz.vn