thực hiện chuyển nhượng tên miền .vn

tên miền id.vn