Tại sao tôi đang change DNS hoặc trỏ IP của tên miền .VN bằng các công cụ do P.A cung cấp nhưng DNS vẫn chưa có hiệu lực?

  • Wednesday 23/05/2012