Tăng số lượng inodes trong Linux

  • Thursday 01/06/2023

Khi một hệ thống tập tin mới được tạo trên một phân vùng trên đĩa trong Linux, Kernel sẽ dành không gian cho các inodes trong quá trình cấu trúc ban đầu của hệ thống tập tin. Số lượng inodes trong một hệ thống tập tin ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng tập tin.

Nếu tất cả các inodes trong một hệ thống tệp đã hết, kernel sẽ không thể tạo file mới ngay cả khi có dung lượng trống trên đĩa. Trong bài viết ngắn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tăng số lượng inodes trong một hệ thống tệp trong Linux.

Khi tạo một hệ thống tập tin mới trên một phân vùng, bạn có thể sử dụng tùy chọn -i để thiết lập byte-per-inode (tỷ lệ byte / inode), tỷ lệ byte-per-inode càng lớn thì càng ít inode được tạo.

Ví dụ sau đây cho thấy cách tạo loại hệ thống tập tin EXT4 với tỷ lệ byte trên mỗi inode nhỏ trên phân vùng 4GB.

sudo mkfs.ext4 -i 16400 /dev/sdc1

inodes

Lưu ý: Khi hệ thống tập tin được tạo, bạn không thể thay đổi tỷ lệ byte trên mỗi inode, trừ khi bạn định dạng (format) lại và việc thay đổi kích thước hệ thống tập tin sẽ thay đổi số lượng inode để duy trì tỷ lệ này.

Đây là một ví dụ khác với tỷ lệ byte trên mỗi inode lớn hơn.

sudo mkfs.ext4 -i  196800 /dev/sdc1

inodes

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn -T để chỉ định cách hệ thống tập tin sẽ được sử dụng để mkfs.ext4 có thể chọn các thông số hệ thống tập tin tối ưu cho việc sử dụng đó, bao gồm cả tỷ lệ byte-per-inode. Tập tin cấu hình /etc/mke2fs.conf chứa các kiểu sử dụng được hỗ trợ khác nhau và nhiều thông số cấu hình khác.

Trong ví dụ sau, lệnh cho thấy hệ thống tập tin sẽ được sử dụng để tạo ra và/hoặc lưu trữ largefile và largefile4 trong đó cung cấp tỷ lệ phù hợp hơn của một inode mỗi 1 MiB và 4 MiB tương ứng.

$ sudo mkfs.ext4 -T largefile /dev/device

Hoặc

$ sudo mkfs.ext4 -T largefile4 /dev/device

Để kiểm tra việc sử dụng inode của hệ thống tập tin, hãy chạy lệnh df với tùy chọn -i (tùy chọn -T hiển thị loại hệ thống tập tin).

$ df -i OR $ df -iT

inodes

Tham khảo các bài viết hướng dẫn khác tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post