Moodle – Hướng dẫn tạo Category trên Moodle (chủ đề, thể loại) và các Course trên Moodle (khóa học)

 • Friday 17/04/2020

Sau khi các bạn đã cài đặt thành công Moodle (https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-cai-dat-dich-vu-len-hosting-server.html), cần thực hiện quản trị và vận hành dịch vụ, đầu tiên cần khởi tạo các thứ cơ bản nhất như Category trên Moodle và Course trên Moodle

Category và Course là gì?

 • Category là chủ đề hay thể loại của bài giảng. Các bạn có thể dùng nó như là để chia các bài giảng từng khoa hay lớp, …
 • Mỗi category đều có thể tạo các sub-category, mỗi sub-category đều có thể tạo thêm sub của nó.
 • Mỗi category có thể tạo ra các Course
 • Mỗi Course sẽ chứa các Topic như các bài giảng, bài học, …

1. Tạo Category

Chọn Site administration -> Courses -> Manage courses and categories

Chọn Create new category

Khai báo các thông tin liên quan

 • Parent category : Category cha. Ở đây, bạn tạo một category lớn nên cần để là Top
 • Category name : Tên category
 • Category ID number : Mã của category
 • Description : Mô tả về category

Chọn create catetgory > hệ thống đã tạo thành công category vừa khai báo

2. Tạo subcategory

Tương tự như tạo category, nhưng ở phần Parent category, các bạn chọn category chính để chứa category chuẩn bị khởi tạo

Hoàn tất sẽ có cấu trúc như sau:

3/ Tạo Course

Để tạo các khóa học hay các lớp, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chọn Site administration -> Courses -> Add a new course

General:

Tại đây, các bạn khai báo các thông tin liên quan:

 • Course full name : Tên đầy đủ của khóa học
 • Course short name : Tên tóm tắt của khóa học
 • Course category : Chọn Category.
 • Course start date và Course end date : Thời gian bắt đầu và kết thúc của khóa học
 • Course ID number : ID của khóa học. Nên tạo để sau có thể thêm thành viên vào khóa học một cách dễ dàng.

Description:

 • Course summary: Phần mô tả của khóa học
 • Course image : Hình ảnh mô tả khóa học

Course format

 • Format : Kiểu khóa học. Ví dụ: theo Topic, Hoạt động đơn lẻ, hay theo tuần,…
 • Number of sections : Số phần trong khóa học
 • Hidden sections : Phần ẩn
 • Course layout : Bố trí khóa học

Save and display

4/ Participants: Thêm thành viên vào khóa học

Để thêm thành viên vào khóa học, trước hết các bạn cần tạo ra thành viên, tham khảo hướng dẫn sau: https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-them-tai-khoan-nguoi-dung-vao-he-thong-moodle.html

Trong mục Participants > enrol user, tick chọn user, hoặc nếu quá nhiều user, các bạn có thể tạo group (cohort) để nhóm lại, tham khảo hướng dẫn sau: https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-su-dung-cohort-de-nhom-cac-user.html

Assign role : Chọn quyền cho user

 • Manager : Quản lí – có thể quản lí, thêm, sửa, xóa bài viết, users, ….
 • Teacher : Người có thể chỉnh sửa các bài giảng trong khóa học, thêm users
 • Non-editing teacher : Giảng viên dạy nhưng không có quyền chỉnh sửa khóa học hay tài liệu
 • Student : Người học

Sau khi chọn user, danh sách user, cấp quyền hoàn tất > enrol user

Đến đây là hoàn tất, chúc các bạn thành công

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam tại https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
tên miền id.vn