Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Moodle – Hướng dẫn tạo Category trên Moodle (chủ đề, thể loại) và các Course trên Moodle (khóa học)

Sau khi các bạn đã cài đặt thành công Moodle (https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-cai-dat-dich-vu-len-hosting-server.html), cần thực hiện quản trị và vận hành dịch vụ, đầu tiên cần khởi tạo các thứ cơ bản nhất như Category trên Moodle và Course trên Moodle

Category và Course là gì?

1. Tạo Category

Chọn Site administration -> Courses -> Manage courses and categories

Chọn Create new category

Khai báo các thông tin liên quan

Chọn create catetgory > hệ thống đã tạo thành công category vừa khai báo

2. Tạo subcategory

Tương tự như tạo category, nhưng ở phần Parent category, các bạn chọn category chính để chứa category chuẩn bị khởi tạo

Hoàn tất sẽ có cấu trúc như sau:

3/ Tạo Course

Để tạo các khóa học hay các lớp, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chọn Site administration -> Courses -> Add a new course

General:

Tại đây, các bạn khai báo các thông tin liên quan:

Description:

Course format

Save and display

4/ Participants: Thêm thành viên vào khóa học

Để thêm thành viên vào khóa học, trước hết các bạn cần tạo ra thành viên, tham khảo hướng dẫn sau: https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-them-tai-khoan-nguoi-dung-vao-he-thong-moodle.html

Trong mục Participants > enrol user, tick chọn user, hoặc nếu quá nhiều user, các bạn có thể tạo group (cohort) để nhóm lại, tham khảo hướng dẫn sau: https://kb.pavietnam.vn/moodle-huong-dan-su-dung-cohort-de-nhom-cac-user.html

Assign role : Chọn quyền cho user

Sau khi chọn user, danh sách user, cấp quyền hoàn tất > enrol user

Đến đây là hoàn tất, chúc các bạn thành công

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam tại https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

4.5 / 5 ( 89 bình chọn )
Exit mobile version