Tạo file .pfx để import vào IIS

 • Sunday 16/02/2020

Thông thường khi đăng ký chứng chỉ SSL, bạn sẽ nhận được các file như: domain.key, domain.crt… Tuy nhiên trên Windows sẽ không thể add các chứng thực trên vào vì không hỗ trợ các định dạng trên. Vì vậy cần convert qua định dạng windows hỗ trợ là PFX. Ta có thể sử dụng tool trung gian để convert các định dạng trên sang PFX.

Để tạo ra file pfx trên windows cần truy cập link https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html trên trình duyệt web để tạo:

 • mở notepad, copy – paste certificate vào và lưu với đuôi file .crt

 • Tương tự với CA root các bạn lưu file .crt

 • Với private key các bạn lưu file .key

 • Truy cập link https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html

 • Certificate File to Convert → chọn file lưu certificate .crt

 • Type of Current Certificate → Standard PEM

 • Type To Convert To → PFX/PKCS#12

 • Lúc này ở trên sẽ xuất hiện thêm 3 mục để chọn private key và caroot, Private Key File → chọn file lưu private key .key

 • Chain Certificate File (optional)Chain Certificate File 2 (optional) → chọn file lưu caroot .crt

 • PFX Password → đặt password khi import vào server

 • click và Convert Certificate , lúc này trình duyệt sẽ báo download file pfx

 •