Tạo một tài khoản FTP trên Directadmin.

  • Monday 22/06/2015

Video hướng dẫn

 

1 –  Truy cập vào directadmin http://domain:2222  với user quản lý 

 

2 – Bên trong giao diện ,chọn  ‘FTP Management’ bên dưới mục  ‘Your Account’.

 

 

3 – sau khi vào ‘FTP Management’ , nhấn chọn ‘ create FTP Management’

 

 

4- Khai báo các thông tin cần  và chọn các mục phân quyền cho  tài khoản  FTP là root thư mục hay tùy chỉnh thư mục : 

 

https://youtu.be/XPWSgW-s4bo
Rate this post