Tạo thêm tài khoản quản trị admin Email Pro 1 cách đơn giản

  • Wednesday 20/04/2022

Tạo thêm tài khoản quản trị admin Email Pro

Chúng ta có thể tạo thêm được tài khoản quản trị admin Email Pro nữa để cấp cho nhân viên quản lý khi cần thiết .

Các thực hiện .

Đăng nhập vào quyền admin với link mail.domain:1000 (domain thay bằng tên miền mail)

Chúng ta tạo email trước sau đó mới cấp quyền admin, Có thể xem hướng dẫn tạo email Tại đây

Sau khi đã tạo email hoàn tất, tại danh sách email ta tích chọn vào email muốn cấp quyền admin > Choose Action > Mark as Domain admin > Apply để cấp quyền quản trị admin cho tài khoản đó .

Sau khi cấp quyền xong tài khoản admin đó sẽ có hình người xanh để phân biệt là tài khoản admin

 

Xem thêm các vài viết mail khác về mail Webmail Pro Tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post